Martin Tomášek

nezávislý kandidát do senátu
za PIRÁTY
s podporou hnutí Senátor 21 a Zelených

Ostrava je náš přístav.
Vzhůru na vlny a kormidlo k senátu!

Volební program


Program: školství, životní a pracovní podmínky a mezilidské vztahy

Jako nezávislý kandiduji především proto, že nechci vstupovat do strany, na jejímž volebním úspěchu jsem se nepodílel. Piráti jsou mi blízcí svým programem i jednáním a za jejich důvěru jim chci věnovat část své energie.

Ti, kdo mě znají, mohou očekávat, že se i v roli senátora budu chovat konzistentně a předvídatelně a že si tam, kde si nebudu vědět rady, nechám poradit od věrohodných autorit. Jelikož se však ucházím také o hlasy voličů, s nimiž jsem se dosud nemohl setkat, chtěl bych zde nastínit několik představ v oblastech, kterým bych se rád na půdě senátu věnoval především, jako jsou školství, životní a pracovní podmínky a mezilidské vztahy.

Školství. Cestou k dobrému životu je dobré vzdělání. K němu by měl mít přístup – s vynaložením přiměřeného úsilí – každý. Ke vzdělání ale nevede cesta jediná a stát by neměl být tím, kdo určuje,  která je správná. Zpochybňuji proto smysluplnost plošně zaváděného povinného předškolního vzdělávání, srovnávacích testů, jednotných přijímacích zkoušek na střední školy i povinné státní maturity. Stát by měl na vzdělávání vynakládat takové prostředky, aby mohl svým učitelům věřit. Čas strávený ve škole by měl být pro každé dítě podnětný, namísto neustálého soutěžení, testování a domácích úkolů by měly být primárně ve škole – v klidné a důvěrné atmosféře – rozvíjeny dispozice každého dítěte. Školy by se navíc měly stále více podobat otevřeným centrům vzdělávání, komunitní kultury (mj. propojením s knihovnami) a rekreačního sportu, tak aby byly živými místy po celý den a mohly poskytovat kontakt se světem moderních poznatků i dospělým a seniorům.

  • konkrétně: kvalitní univerzitní příprava učitelů – vzdělaní, sebevědomí, motivovaní a zodpovědní učitelé a ředitelé – menší počet žáků a studentů ve třídách (max. 15–20) – menší počet povinných hodin (max. 4–5 denně) a přiměřený počet zájmových aktivit organizovaných školou (max. 2–3 hodiny denně) – propojení teorie s praxí, s čímž souvisí pěstování mediální, finanční a sociální gramotnosti, stejně jako kontakt s praxí (u všech typů škol v míře závisející na sféře budoucího uplatnění absolventa) – podpora intenzivních a aktivizačních metod (mj. výuka v mezipředmětových několikadenních a několikatýdenních blocích) – podpora individuálního osobnostního rozvoje žáků a studentů – pomoc dětem se zdravotním či sociálním hendikepem – další školy by se měly stavět tak, aby již vyhovovaly výše uvedeným funkcím (mj. variabilní uspořádání pracovního prostoru, místa pro komunikaci i individuální studium, moderní technika rozvíjející digitální gramotnost)  
  • pro Ostravu: Ostrava by se měla stát pilotním městem, v němž se bude s výraznou podporou státu, kraje i města realizovat zrychlený přechod ke vzdělanostní společnosti a ekonomice tak, aby zde lidé měli vyhlídky na kvalitní zaměstnání i život

 

Životní a pracovní podmínky. Ostrava by měla být bezpečným přístavem. Aby se nepotýkala s úbytkem obyvatel, musí nabízet důstojné a dostupné bydlení, kvalitní infrastrukturu (zejména dobrá dostupnost zdravotní a sociální péče), perspektivní pracovní místa a zdravé životní prostředí.

  • konkrétně: udržení mladých lidí nabídkou kvalitního vzdělání (viz výše) – nekompromisním bojem proti politické korupci, která parazituje na veřejných rozpočtech a snižuje tím jejich efektivnost – podpora moderní politiky nájemního bydlení zamezujícího obchod s chudobou – podpora rychlé, pohodlné a bezplatné veřejné dopravy včetně sdílení osobních vozidel (parkujících na centrálních místech podobně jako dnes kola) – podpora snižování znečištění smogem, hlukem i světlem, podpora snižování a důsledné recyklace odpadů (bezobalové obchody a společnosti) – podpora revitalizace exitujících staveb a omezení výstavby mimo infrastrukturu, na tzv. zelené louce – podpora nárůstu zelených ploch a snaha o udržení vody v krajině, energetických úspor a soběstačnosti – takové město bude přitahovat i kvalitní zaměstnavatele
  • pro Ostravu: se znalostí obtíží, s nimiž se Ostrava dlouhodobě potýká, pomohu v senátu prosazovat takové zákony, které jí budou ve všech zmíněných oblastech prospívat, a nikoliv škodit

 

Mezilidské vztahy. Hlavně se mějme rádi, bylo životním krédem mojí babičky a stalo se i mým. Je dobré spolu mluvit, setkávat se, umět si naslouchat a mít toho co nejvíce společného. Problémy řešit věcně, diskusí, směřovat k řešení výhodnému pro všechny. Mít kvalitní a rovnoprávné sousedské vztahy: v domě, v ulici, na radnici i na vyšších úrovních. 

  • konkrétně: všechny projekty ovlivňující podobu veřejného prostoru by měly být podrobeny veřejné diskusi na vhodném diskusním fóru (např. Centrum PANT, Fiducia, Knihcentrum) – bylo by prospěšné, kdyby měly i další městské části podobná místa, jejichž vedení by bylo nezávislé na vůli radnice (což nevylučuje oboustranně dobré vztahy) – úřední komunikace by se v případě hrozících sociálních konfliktů měla opírat o pomoc odborníků z univerzit a nevládních organizací – znalost místa či společná péče o něj nepochybně posiluje identifikaci obyvatel s městem či jeho částí (finanční či morální podpora historických a přírodovědných procházek, sportovních, kulturních či uklízecích aktivit, soutěží, slavností a festivalů) – novým prvkem by mohly být slavnosti připomínající multietnickou a multikulturní minulost Ostravy a představující kulturu a potřeby zdejších minorit (polské, vietnamské, romské, slovenské, řecké, bulharské, ukrajinské ad.)
  • pro Ostravu: jako senátor mohu plnit roli místního ombudsmana, tj. moderovat komunikaci mezi občany a úřady